FAQ

Welkom bij onze FAQ-pagina, waar je de antwoorden vindt op de meest gestelde vragen.

De gegevensverstrekking moet in overeenstemming zijn met het doel waarvoor zij is verzameld. Om die reden moet u aangeven waarom u persoonsinformatie opvraagt en of de betreffende persoon is geïnformeerd. Achtergrondonderzoek.nl heeft een externe Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die als verlengstuk van de AP, Autoriteit Persoonsgegevens, fungeert.
Bedrijfsinformatie valt niet onder de Privacy Wetgeving.
Informeren van de betrokken persoon moet bij het uitvoeren van Pre-employment Screening en bij het aangaan van een contract. Bij verhaalsonderzoeken hoeft de betrokken persoon niet vooraf geïnformeerd te worden als het risico bestaat dat de voor verhaal vatbare bezittingen kunnen worden weggewerkt, zodat verhaal geen zin meer heeft. Met informeren wordt bedoeld dat u het de betreffende persoon bekend maakt een achtergrondonderzoek te laten verrichten.

Informeren achteraf kan bij verhaalsonderzoeken op het moment dat men de informatie gaat gebruiken. In geval persoonsinformatie wordt opgevraagd in het kader van fraude onderzoeken dient de aanvrager zich te houden aan de bepalingen zoals weergegeven in de Privacygedragscode Sector Particuliere Onderzoeksbureaus en andere van toepassing zijnde regels.

Informeert Achtergronderzoek.nl de betrokkene?
Nee. Achtergrondonderzoek.nl stelt uitsluitend haar applicatie ter beschikking aan de gebruiker. Achtergrondonderzoek heeft ook in principe geen inzage in de rapportages. De gebruiker is derhalve verantwoordelijk voor het voldoen an de privacyregelgeving. Wel informeert Achtergrondonderzoek.nl haar gebruiker over de geldende privacy aspecten. Én moet er van te voren worden bevestigd dat de betrokkenen zijn geïnformeerd. 
De bron waaruit Achtergrondonderzoek.nl de gegevens ophaalt is verantwoordelijk voor de juiste registratie. Mochten de gegevens niet correct zijn dan kan door de betrokkene zelf om aanpassing verzocht worden. Achtergrondonderzoek.nl zal de contactgegevens van de bron op aanvraag doorgeven.
Bij iedere aanvraag worden op dat moment alle gegevens die in het rapport verwerkt worden opgehaald uit de tientallen bronnen. Het rapport wordt niet bewaard en opnieuw aan de aanvrager of derden verstrekt. Wel worden sommige gegevens digitaal gelogd zodat voor verificatiedoeleinden nagegaan kan worden uit welke bronnen de informatie is opgehaald. De gelogde gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard.
U bent verantwoordelijk voor de invulling van de gegevens van de persoon over wie u informatie opvraagt. Zijn de ingevulde gegevens niet juist of volledig, dan kan dat problemen geven en leiden tot incomplete rapportage. U zult dan de gegevens moeten verifiëren en een nieuwe aanvraag moeten doen. U heeft geen recht op restitutie van het door u betaalde bedrag.

Bedrijven die toegang hebben tot een eigen waarschuwingssysteem (zwarte lijst) zoals die van Transport en Logistiek Nederland en Fraude Aanpak Detailhandel kunnen worden gekoppeld aan achtergrondonderzoek.nl. Deze bestanden kunnen met één screening gelijktijdig worden geraadpleegd. Voor eventueel andere specifieke centrale waarschuwingssystemen verzoeken wij contact met ons op te nemen.

Bedrijfsinformatie kent geen privacy bescherming en is daardoor voor iedereen toegankelijk. Wilt u persoonsinformatie inwinnen dan heeft u in verband met de Privacy Wetgeving toestemming nodig van de te screenen persoon. Advocaten en personen met verschoningsrecht vormen een uitzondering op deze regel.

PES staat voor Pre Employment Screening. Dit is een combinatierapportage van een geheel geautomatiseerd traject en rapport wat wordt aangevuld met handmatige persoonlijke handelingen en bevindingen als referentie controle, diploma check en verificatie arbeidsverleden. Hierbij heeft u dus de keuze om het volledig aan ons uit te besteden.

Achtergrondonderzoek.nl raadpleegt zowel openbare bronnen als semi openbare bronnen. Onder andere met name: Kamer van Koophandel, Kadaster, Rijksdienst voor Wegverkeer, verscheidende Handelsinformatiebureaus, Google en Bing.

Uit enkele al dan niet betaalde bronnen als KvK, RDW en Google kunt u zelf informatie opvragen. Uit andere bronnen kunnen alleen gegevens worden opgehaald wanneer u bevoegd bent met hen een overeenkomst af te sluiten en u over een webservice-aansluiting beschikt.

Alle gegevens worden op het moment van aanvraag realtime opgehaald bij onze verschillende informatie bronnen. De opgevraagde informatie is daarmee uiterst actueel.

De afzonderlijke informatiebonnen zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en actualiteit van hun registraties. Mocht informatie aantoonbaar niet juist of actueel zijn dan bent u in de gelegenheid zelf contact op te nemen met het handelsinformatiebureau. Wij verstrekken u in die uitzonderlijke gevallen de juiste contactgegevens. (Zie ook: Heb ik recht op correctie)

Bij technische storingen staat het proces van rapport samenstellen tijdelijk on hold. Zodra de storing is verholpen wordt de rapportage hervat en gecompleteerd.

Onze telefonische en online helpdesk zijn tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur)bereikbaar. Ten alle tijden kunt u uw (dringende) vragen per mail aan ons richten. Wij zullen deze zo spoedig mogelijk beantwoorden. Voor abonnementhouders die dagelijks veelvuldig gebruik maken van achtergrondonderzoek.nl is er in geval van nood helpdesk bereikbaar via een speciaal toegekend telefoonnummer. 

U kunt via onze tool éénmalige screening uw eigen gegevens invullen en zo een rapportage over uzelf opvragen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan om een toekomstige werkgever concreet uw acuratesse, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid te laten zien door naast uw CV een rapportage te overhandigen.

Wij adviseren u om uw medewerkers op vertrouwelijke en strategische posities, waarbij achtergrondonderzoek en verificatie gegrond is, jaarlijks opnieuw te screenen. In een jaar kunnen (privé) omstandigheden aanzienlijk veranderen wat kan leiden tot ander gedrag. Om hierin accuraat en consequent te zijn kunnen wij er voor zorgen dat dit periodieke screening proces geheel automatisch verloopt.

Wanneer u bent ingelogd op onze portal kunt u via de menu knop "credits kopen" uw credits opwaarderen. Betaling voor de credits kan direct via ideal of creditcard. Na verificatie en goedkeuring kan ook op rekening worden betaald. Wij hanteren voor facturen een betalingstermijn van 10 dagen.

Via uw gebruikersinstellingen kunnen bevoegdheden worden toegevoegd of aangepast. Dit kan tot gevolg hebben dat uw huidige abonnement zal worden omgezet naar een abonnement waarin de nieuwe bevoegdheden van toepassing zijn. Vraag naar de mogelijkheden een op uw specifieke behoeften aangepast abonnement samen te stellen.
Logo AchtergrondOnderzoek.nl
Logo AchtergrondOnderzoek.nl

Eenmalig persoonsinformatie opvragen? Klik hieronder op de buttons.Mochten er nog vragen zijn dan kun je contact met ons opnemen op telefoonnummer 076 74 10 100 of via onze contactpagina.