LEVERINGSVOORWAARDEN

LEVERINGSVOORWAARDEN ACHTERGRONDONDERZOEK.NL

1.  Achtergrondonderzoek.nl

Achtergrondonderzoek.nl, hierna te noemen AOZ, is een handelsnaam van AWEV B.V., gevestigd te Breda, inschrijvingsnummer handelsregister 55182267.

2.  Definities

2.a       Applicatie: AOZ heeft een software applicatie ontwikkeld waarmee snel via de aangesloten openbare en semi-openbare bronnen informatie over natuurlijke en rechtspersonen kan worden opgehaald. Deze informatie wordt in een rapportvorm verwerkt.

2.b       Gebruiker: Gebruiker is het bedrijf of de persoon die via de applicatie van AOZ informatie ophaalt/heeft opgehaald waaronder begrepen het bedrijf/ de persoon die deze gegevens door een ander als verwerker laat ophalen.

2.c       Betrokkene: Betrokkene is de natuurlijke persoon over wie informatie wordt/ is opgehaald.

2.d       Optiehouder: Optiehouder is het bedrijf of de persoon die een overeenkomst met AWEV BV is aangegaan om tegen vergoeding via de applicatie van AOZ informatie bij de door AOZ aangesloten bronnen op te halen en daarbij gebruik maakt van een als optie aangegeven dienst

2.e       Informatie: Onder informatie wordt verstaan de via de applicatie van AOZ opgehaalde en al dan niet in de vorm van een rapport verstrekte bedrijfs-, persoons- of andere informatie.

2.f        Rapport: De applicatie van AOZ verwerkt de opgehaalde informatie in een overzichtelijk rapport. Er zijn verschillende rapportvormen naar de aard en het gebruik van de opgehaalde informatie.

2.g       Credits: Eén credit vertegenwoordigt een vaste waarde van € 1,00. De kosten voor het ophalen van informatie worden in credits aangegeven. Wel kan bij afname van grotere hoeveelheden credits korting worden gegeven.


3.  Doel ophalen informatie
De gebruiker dient aan te geven waarvoor de via AOZ opgehaalde gegevens gebruikt gaan worden. Dit dient een van de volgende doelen te zijn:

  • Het op commerciële basis verwerken van gegevens over natuurlijke en / of rechtspersonen ter ondersteuning van organisaties die blootstaan aan kredietrisico
  • Door de gebruiker te nemen beslissingen over het selecteren van potentiële handelspartners
  • Het al dan niet onder bepaalde voorwaarden aangaan dan wel continueren dan wel beëindigen van handelstransacties / -relaties en arbeidsrelaties
  • Het leveren van een bijdrage aan de signalering van misbruik en fraude in het financiële en/of economische verkeer en andere criminaliteit
  • Het bepalen van verhaalsmogelijkheden en het traceren van personen
  • Overige zaken waarbij de gebruiker een groot belang heeft zoals, maar niet beperkt tot, onterechte alimentatie en bij een pre-samenlevingscontrole

 

4. Weigering gebruik applicatie
AOZ heeft te allen tijde het recht het gebruik van de applicatie voor het ophalen van informatie te weigeren of te staken indien:

  • de via de applicatie van AOZ op te halen gegevens redelijkerwijs niet het door de gebruiker aangegeven doel kunnen dienen
  • als gevolg van de via de applicatie van AOZ op te halen gegevens de persoonlijke levenssfeer van de betrokken persoon onevenredig zwaar zou worden geschaad
  • Er redenen zijn om aan te nemen dat niet is of wordt voldaan aan de plicht betrokkene te informeren
  • Een factuur niet op tijd is betaald

 

5. Aansprakelijkheid
5.a       Gegevens: 
AOZ is niet aansprakelijk voor de eventuele incorrectheid van de via de applicatie van AOZ bij de aangesloten openbare bronnen en geselecteerde handelsinformatiebureaus opgehaalde gegevens, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de directie. Eveneens erkent AOZ geen aansprakelijkheid voor haar handelen of nalaten in het kader van deze door gebruiker opgehaalde gegevens.
5.b       Reden ophalen informatie: 
De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade indien hij voor het ophalen van persoonsinformatie een andere reden heeft opgegeven dan voor het doel waarvoor deze uiteindelijk wordt gebruikt.
5.c       Gebruik informatie: De informatie is uitsluitend bestemd voor het doel waarvoor deze is opgevraagden mag door gebruiker ook alleen voor dat doel worden gebruikt. De gebruiker bewaart de informatie niet langer dan voor het doel waarvoor het is aangevraagd noodzakelijk is.
5.d       Foutieve invoer: 
Mocht gebruiker gegevens over zichzelf, de persoon over wie informatie wordt opgehaald of andere gegevens niet juist hebben ingevoerd waardoor na betaling geen of een incompleet rapport wordt gegenereerd, dan is AOZ daar niet voor aansprakelijk. Gebruiker heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie.
5e.      
Storingen: AOZ doet haar uiterste best alle processen zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen om de gebruiker de informatie te kunnen ophalen. AOZ is niet aansprakelijk indien door een technische storing, wegvallen internet of andere verbinding of om welke andere reden dan ook de informatieverstrekking niet of slechts gedeeltelijk kan plaats vinden. In het geval gebruiker in het geheel geen opgevraagde informatie heeft terugontvangen, heeft gebruiker alsnog recht op verstrekking van de informatie nadat de betreffende storing of andere reden van het niet kunnen doorleveren van de informatie is opgeheven.

 

6.  Meldingsplicht

6.a       Vooraf geïnformeerd/ toestemming: Bij pre-employment screenings (PES) behoort betrokkene vooraf te zijn geïnformeerd en dient toestemming te verlenen dat persoonsinformatie over hem/haar wordt opgehaald. Gebruiker is hiervoor verantwoordelijk. Bij het aangaan van een contract/ overeenkomst is het informeren ook gebruikelijk, maar mag betrokkene ook kort na ontvangst van de persoonsinformatie door gebruiker worden geïnformeerd.

6.b       Uitgestelde informatieplicht: Bij verhaalsonderzoeken is het niet verplicht betrokkene vooraf te informeren. Dit om te voorkomen dat betrokkene alsnog goederen aan verhaal gaat onttrekken. In dit geval geldt een uitgestelde informatieplicht. Gebruiker verplicht zich betrokkene te informeren op het moment dat hij de van gebruiker verkregen persoonsinformatie gaat gebruiken, bijvoorbeeld bij een gerechtelijke procedure of bij beslagleggingen.

Uitgestelde informatieplicht geldt ook bij onderzoeken n.a.v. vermoeden van fraude of andere ernstige feiten, waaronder ernstige inbreuken op de rechten van de opdrachtgever. Hiervoor gelden de bepalingen van de Privacygedragscode Sector Particuliere Onderzoeksbureaus of andere van toepassing zijnde gedragscodes.

6.c       Verschoningsrecht: Sommige beroepsbeoefenaren behoeven betrokkene niet te informeren op grond van een verschoningsrecht. Dit kan bij de aanvraag worden aangegeven.

 

7. Gebruik applicatie: Een gebruiker kan inloggen met zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Dit wachtwoord is alleen bij de gebruiker bekend en hij kan dit zelf aanpassen. Abonnementhouders hebben het recht op het aanschaffen van credits tegen een extra korting. De hoogte van de korting is afhankelijk van de hoeveelheid ingekochte credits

 

8. Kosten gebruik applicatie: AOZ berekent kosten voor het gebruik van de applicatie voor het ophalen van informatie. Deze kunnen verschillen naar rapportvorm en worden op de website vermeld. AOZ kan deze prijzen te allen tijde met directe ingang wijzigen. Verrekening van de kosten vindt plaats in de vorm van afschrijving credits. Credits dienen vooraf te worden aangeschaft met een minimum van 200. Het aantal credits dat is gebruikt voor opgevraagde informatie wordt van het credit tegoed afgeschreven. Deze credits mogen uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt voor het afnemen van informatie. Het tegoed aan credits wordt na inloggen vermeld. Credits worden niet teruggenomen.

 

9. Opties: AOZ biedt de mogelijkheid tot het afnemen van opties zoals op de website wordt weergegeven tegen betaling. Een optie wordt voor tenminste één jaar afgenomen en wordt automatisch verlengd, tenzij uiterlijk één maand voor afloop van deze termijn wordt opgezegd. De kosten worden vooraf gedeclareerd en dienen voor ingang van het gebruik te zijn voldaan

10. Ophalen en opslag gegevens: Gebruiker haalt via AOZ informatie op uit openbare bronnen, zoals het handelsregister, kadaster, sanctielijsten en het internet, alsmede uit de bestanden van handelsinformatiebureaus en ontvangt deze in een door AOZ aangeboden rapportvorm. AOZ bewaart zelf geen informatie. Wel worden de gegevens van de opgevraagde rapporten voor zeer korte tijd digitaal gelogd voor verificatiedoeleinden gedurende een periode van maximaal 14 dagen. Na deze bewaartermijn worden deze gegevens automatisch gewist. Abonnementhouders kunnen deze termijn naar eigen goeddunken verkorten. De gebruiker mag de persoons informatie niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel waarvoor het is aangevraagd, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

11. Informatie over personen: De via de applicatie van AOZ beschikbare bronnen zijn of openbaar of hebben conform de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens de betrokken persoon ingelicht dat er gegevens over betrokkene in hun bestanden zijn opgenomen of hebben toestemming van deze personen hun gegevens te verwerken. Deze bronnen zijn verplicht op verzoek mede te delen welke gegevens over betrokkene zijn geregistreerd. Bij opmerkingen of klachten zal AOZ betrokkene doorverwijzen naar de bron waar deze informatie werd opgehaald. Hiertoe moet de betrokkene/klager het betreffende rapport aan AOZ ter beschikking stellen. Direct na doorverwijzing zal AOZ dit rapport vernietigen. AOZ heeft een externe functionaris voor de gegevensbescherming die door de Autoriteit Persoonsgegevens is geautoriseerd. Voor informatie over of klachten betreffende bescherming persoonsgegevens kunt u contact opnemen via fg@aoz.nl.


12. Informatie over rechtspersonen: Indien de op te halen informatie rechtspersonen betreft is de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet van toepassing. Mocht de informatieverwerving/-verstrekking gaan over eenmansbedrijven, kleine ondernemingen, maatschappen of vennootschappen onder firma, dan is artikel 6 van deze leveringsvoorwaarden van toepassing.

 

13. Geschillen: Alle geschillen die tussen partijen op grond van het gebruik van de applicatie van AOZ ontstaan zullen, onder toepassing van Nederlands Recht, worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Breda.

Algemene voorwaarden downloaden

Download de algemene voorwaarden
Logo AchtergrondOnderzoek.nl
Logo AchtergrondOnderzoek.nl

Eenmalig persoonsinformatie opvragen? Klik hieronder op de buttons.Mochten er nog vragen zijn dan kun je contact met ons opnemen op telefoonnummer 076 74 10 100 of via onze contactpagina.